pgd-chauduc
DANH SÁCH HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

04/07/2017

 DANH SÁCH HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT:
1. VŨ HOÀNG SƠN - CHỦ TỊCH HĐQT
2. VŨ VĂN THIỀU - PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
3. NGUYỄN NHỰT            THÀNH VIÊN HĐQT


 DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT:
1.PHẠM VĂN TÂN                    TRƯỞNG BAN BAN KIỂM SOÁT 
2.DƯƠNG THÀNH TÂM            PHÓ BAN BAN KIỂM SOÁT 
3. NGUYỄN THÀNH VÀNG      THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 


Các tin liên quan